Mir Imam Bukhsh Khan Talpur

Shehzada Sarkar Mir Imam Bukhsh Khan Talpur

Photo of Shehzada Sarkar Mir Imam Bukhsh Khan Talpur, the 2nd son of Sher-i-Sindh Mir Sher Muhammad Khan Talpur
Photo of Mir Imam Bukhsh Khan Talpur, the second son of Mir Sher Muhammad Khan Talpur